Chaityavandan Bhashya Lecture 2

Chaityavandan Bhashya Lecture 2

Published on Sun, 7 Aug 2016 16:40:06

Chaityavandan Bhashya lecture 2 Dandak Sutra Namuthunnam,Logassa,Pukharvardivadhe,Siddhana m Buddhanam,AArihant cheinam PanchMangalMahaShrutSkand =Navkar-68 akshar Namuthunnam-297 Arihant cheinam-229 Pukharvar-209 Logassa-256 Siddhanam-176 Navkar Guru Akshar-7 Laghu Akshar-61 Siddhanam- ka,kha,ga,gha kanthya-kanth maan thi bolvanu cha,chha,ja,jha talavya-jeebh upar touch thayi ne bolaye Ta,Tha,Da,Dha murdhanya-mastak rog niavaran ta,tha,da,dha,na-dantavya pa,pha,ba,bha,ma-oshthya nga,yan,an,ma- naak maan thi ya,ra,la,va-antastha-hrudaya ha-mahapran -nabhi pad,sampada sampada upar pause


download MP3 duration 0:49:25, size