Audeliver demo podcast: Chaityavandan Bhashya Lecture 1

Chaityavandan Bhashya Lecture 1

Published on Sat, 30 Apr 2016 10:30:38

Bhashya 10 trik 5 Abhigam Logassa Sutra 1st line -Hansa Gati 2nd line -Hathi Gati 3rd line -Sarp Gati 4th line -Sinha Gati Namuthunnam Sutra 10 times rest levano Vandittu Sutra Kallankandam Sutra Laghu Shanti Sutra Akshar Pad Sampada Navkar 68,9,8 Uccharan ,Chhand, Matra Important chhe 1-Naam, 2-Sthapna, 3-Dravya-bhutkaal ane bhavisgya ni avastha ane 4-Bhav-vartmaan hazar avastha- nikshep samajvana chhe mahavir bhagwan bhav thi Siddha chhe,dravya thi Arihant chhhe Bhav Jina no adhikaar chhe,Drav yathi Arihant chhe Bhav Nikshep-Namuthunnam Sutra start thi namo jinanam jiya bhayanam arihant Cheianam karemi Kaussag-sthapna nikshep savvaloye arihant cheianam -sthapna nikshep Logassa Sutra-Naam Nikshep saklart Sutra- naam nikshep


download MP3 duration 0:53:16, size 48.77 MB