Audeliver demo podcast: TINAPAY NG BUHAY LYRICS by Bukas Palad

TINAPAY NG BUHAY LYRICS by Bukas Palad

Published on Wed, 24 Jun 2020 05:42:21

No intention to copy the song or make copyright This song has sing by Bukas Palad this song use in time of communion in Roman Catholic Church popular in Philippines... the meaning of this song that the Lord gave his own life for us as a sign of his body make as his bread and the wine as a sign of his blood that make remembering of his suffering for forgiveness of our sin to make the dead to sin have in life in his name and live forever into the Kindom of GOD... TINAPAY NG BUHAY by Bukas Palad KORO: IKAW, HESUS, ANG TINAPAY NG BUHAY, BINASBASAN, HINATI'T INIALAY. BUHAY NA GANAP ANG SA AMI'Y KALOOB AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN. BASBASAN ANG BUHAY NAMING HANDOG; NAWA'Y MATULAD SA PAG-AALAY MO. BUHAY NA LAAN NANG LUBOS SA MUNDONG SA PAG-IBIG AY KAPOS. (KORO) MARAPATIN SA KAPWA MAGING TINAPAY, KAGALAKAN SA NALULUMBAY, KATARUNGAN SA NAAAPI AT KANLUNGAN NG BAYAN MONG SAWI. (KORO) Sources: http://www.gugalyrics.com/lyrics-1480787/bukas-palad-tinapay-ng-buhay.html


download MP3 duration 0:03:26, size 3.14 MB